Bijzonder op ' t Wad

Identiteit

We zijn een openbaar integraal kindcentrum.

 

Teamonderwijs op Maat


't Wad hanteert de uitgangspunten van Teamonderwijs op Maat. Dit gedachtegoed wordt kortweg TOM genoemd. Concreet betekent dit dat we hebben nagedachtover de inzet van het personeel, de organisatie van ons onderwijs en de leeromgeving. Dit heeft er o.a. toe geleid dat we binnen het gebouw verschillende werkplekken en leerplekken hebben gecreëerd waar kinderen zelfstandig kunnen werken. Ook werken we met specialisaties van het personeel. We hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een muziekspecialist. Tevens verzorgen de leerkrachten de lessen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, verkeer en handvaardigheid soms ook in  andere groepen. Ook het inrichten van de omgeving waarin kinderen leren speelt een belangrijke rol op ’t Wad. ICT neemt een belangrijke plaats in. Mocht u interesse hebben in het TOM gedachtegoed dan kunt u veel informatie op de website:www.teamonderwijs.nl vinden.

 

Coöperatief leren

De coöperatieve werkvormen spelen een grote rol in ons onderwijs. Door deze werkvormen in te zetten tijdens de instructie verhogen we de betrokkenheid van de leerlingen bij hetgeen ze in een les gaan leren. Door actieve deelname aan de uitleg wordt deze uiteindelijk beter begrepen.

 

Kiva-school

Kiva is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Het is een afkorting voor de Finse zin:“ Leuke school zonder pesten”.   ’t Wad werkt in de groepen 1 t/m 8 met dit schoolbrede preventieve anti-pest programma. Tevens starten we elk schooljaar met de zgn. Gouden Weken in alle groepen. Dit doen we om aan het groepsproces te werken. Voor meer informatie: www.kivaschool.nl 

 

Bewegingsonderwijs van een vakleerkracht

De leerlingen van groep 3 /m 8 krijgen drie uur bewegingsonderwijs van de vakleerkracht.

 

Muziekonderwijs van een vakleerkracht

Onze vakleerkracht muziek verzorgt in meerdere groepen de muzieklessen. Tevens geeft zij leiding aan het kinderkoor van 't Wad.

 

Maatwerk voor ieder kind

Op ’t Wad werken we volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs. Dit betekent dat de ontwikkeling van de individuele leerling in ons onderwijs centraal staat. We kijken voortdurend naar wat de leerling kan. We stimuleren de leerling en passen zowel de instructie  als het onderwijsaanbod op hem of haar aan.  Dit gebeurt in een veilige omgeving en op basis van een goede relatie met 
het kind.

 

Zelfstandig werken en instructie

Als criteria voor het zelfstandig werken hanteren wij het motto: “ Zelfstandig waar het kan en samen waar het moet”.  Dit betekent in de eerste plaats dat de leerkracht controleert of de leerling het doel van de les heeft gehaald. Op basis hiervan komt de leerling in aanmerking voor een extra instructie of kan hij zelfstandig aan de slag kan met het verwerken van de lesstof. Concreet betekent dit dat de leerkrachten op verschillende niveaus instructie geven.Een krachtige instructievorm die wij gebruiken is het expliciete directe instructiemodel. Zie voor meer info https://www.directeinstructie.nl 

Alle leerkrachten hebben hiervoor de scholing gevolgd.

Tijdens dit zelfstandig werken kan 80% van de leerlingen, alleen of samen, gedurende enige tijd onafhankelijk van een leerkracht werken. Het doel van zelfstandig werken is dat de leerling leert plannen. Maar ook dat de leerling zich verantwoordelijk voelt voor het eigen werk, voor zichzelf en voor de keuzes die hij of zij heeft gemaakt. Leerlingen die moeite hebben om zelf structuur aan te brengen in hun werk krijgen tijdens het zelfstandig werken begeleiding en ondersteuning. Ook krijgen de leerlingen die dit nodig hebben de lesstof in de vorm van een extra instructie nog eens extra uitgelegd. Daarentegen worden de leerlingen die dit prima aan kunnen in de gelegenheid gesteld om na een korte instructie met de verwerking van de leerstof aan de slag te gaan en blijft er tijd over voor verrijkingswerk. Kinderen worden door zelfstandig werken mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Zelfstandig leren werken is een belangrijk onderdeel in het proces van zelfstandig leren. Om onderwijs op maat te kunnen bieden, werken we door de gehele school met planborden, dagtaken en/of weektaken. Om tegemoet te komen aan de verschillende instructieniveaus is het een vereiste dat we het zelfstandig werken goed hebben georganiseerd.

 

Plusgroep

De kinderen in groep 1 tot en met 4 die meer aan kunnen, krijgen plustaken in hun eigen groep aangeboden. Tevens werken we al enige jaren met een plusgroep voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Om plaatsing in de plusgroep en het werken hierin zorgvuldig te laten verlopen, werken we met een protocol. De plusgroep is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die behoefte hebben aan extra uitdaging. In deze plusgroep worden de kinderen d.m.v. complexe opdrachten uitgedaagd om op zoek te gaan naar een oplossingen. De complexiteit van de opdrachten die deze leerlingen krijgen aangeboden, is bedoeld om deze kinderen te leren leren.

 

Bovenschoolse plusgroep

Met ingang van het schooljaar 2015 – 2016 is de stichting van het openbaar onderwijs Harlingen gestart met een bovenschoolse Plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen. Hier maken ook leerlingen van groep 8 van ’t Wad deel van uit. Deze kinderen gaan één keer in de week naar RSG Simon Vestdijk. Hier krijgen zij les van docenten die daar werkzaam zijn. Deze kinderen hebben op de grond van hun talenten en prestaties een andere uitdaging nodig met betrekking tot het leerstofaanbod. Het contact met ontwikkelingsgelijken is daarbij van wezenlijk belang.

 

Leerlingenraad en klankbordgroep

Het Kindcentrum beschikt sinds enige jaren over een leerlingenraad en een klankbordgroep van ouders. Beide geledingen van het kindcentrum brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei ontwikkelingen.

 

Modern en nieuw gebouw

De leerlingen en leerkrachten werken in nieuw en modern gebouw. Het gebouw is licht, transparant en flexibel qua inrichting.Dankzij een inpandige multifunctionele ruimte heeft het kindcentrum veel  mogelijkheden op het gebied van bewegen en cultuur. Tevens voorziet dit nieuwe gebouw in de moderne onderwijsbehoeften als het bijvoorbeeld gaat om de inzet van ict en het samenwerken van leerlingen.