De groepen

Groep 1a/2a - Juf Martha Kok & juf Saskia Frölich (15 leerlingen)

Groep 1b/2b - Juf Henny Dijkstra en juf Saskia Frölich  (13 leerlingen)

Groep 2c - Juf Petra Hemstra (23 leerlingen)
Groep 3 - Juf Valery (29 leerlingen)
Groep 4 - Juf Janieke Kalsbeek (23 leerlingen)
Groep 5 - Juf Anke Feenstra (26 leerlingen)
Groep 6 - Juf Inge de Vries (22 leerlingen)
Groep 7 - Juf Margreet Bekius en meester Adriaan Dillema (23 leerlingen) 
Groep 8 - Juf Angelique Fial en juf Wytske (29 leerlingen)