De groepen

Groep 1a/2a - Juf Martha Kok en meester George Helfferich(17 leerlingen)

Groep 1b/2b - Juf Henny Dijkstra en juf Saskia Frölich  (16 leerlingen)

Groep 2/3 - Juf Ylja Geertsma (17 leerlingen)

Groep 3 - Juf Valery (20 leerlingen)
Groep 4 - Juf Janieke Kalsbeek en juf Wytske Heida (28 leerlingen)
Groep 5 - Juf Petra en Juf Anke Feenstra (25 leerlingen)
Groep 6 - Juf Inge de Vries en juf Anke Feenstra (24 leerlingen)
Groep 7 - Meester Adriaan Dillema en juf Margreet Bekius (22 leerlingen) 
Groep 8 - Juf Angelique Fial en juf Bea Oord (24 leerlingen)