De groepen

Groep 1a/2a - Juf Martha Kok & juf Saskia Frölich ( 20 leerlingen) 

Groep 1b/2b - Juf Henny Dijkstra en juf Saskia Frölich (20 leerlingen) 

Groep 2c - Juf Petra Hemstra (20 leerlingen)
Groep 3 - Juf Valery (20 leerlingen)
Groep 4 - Juf Bea Oord en juf Wytske Heida (29 leerlingen)
Groep 5 - Juf Anke Feenstra en juf Margreet Bekius (19 leerlingen)
Groep 6 - Juf Inge de Vries en juf Margreet Bekius (24 leerlingen)
Groep 7 - Meester Jouke van Keulen (29 leerlingen)
Groep 8 - Meester Johan Krottje (22 leerlingen)