MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen. Drie leden zijn afkomstig uit de geleding van ouders / verzorgers , te weten Marit de Jong, Kees Krijger en Marita Visser. De drie leden vanuit het personeel zijn Inge de Vries, Bea Oord en juf Martha Kok. De leden van de raad zitten voor een periode van twee jaar. De vergaderingen van de raad zijn eens in de zes weken en in principe openbaar. Via een reglement is vastgesteld bij welke aangelegenheden de MR adviesrecht heeft en bij welke zaken instemmingsrecht. Dit kan per geleding zelfs variëren. Ook kan de raad, indien zij dit nodig acht, ongevraagde adviezen uitbrengen. Om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het onderwijs en meer specifiek binnen de school heeft de voorzitter van de MR regelmatig overleg met de directie van de school. Van onze school nemen twee leden van de MR zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de gemeente Harlingen. Dit zijn Martha KoK en Kees Krijger.

 

Er is ook een landelijke site waar ouders veel informatie over het reilen en zeilen op scholen kunnen vinden: www.5010.nl